ಈ 108 ಕುಬೇರ ನಾಮಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ಮನೆಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಬರುತ್ತದೆ.

ಕುಬೇರ ದೇವನ ಸಂಪತ್ತಿನ ಕಾವಲುಗಾರ. ಆತನ 108 ನಾಮಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ಆತನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಆನಂದಿಸಬಹುದು. 108 ನಾಗರಹಾವು ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ? ನಾಗರಹಾವುಗಳ 108 ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಓದಲು ಮರೆಯದಿರಿ.

ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ನಾಗ ದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಈ ದಿನವು ಅವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಕುಬೇರ ದೇವನ 108 ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಸಹ ಓದಿ:

ಕುಬೇರ ದೇವನ 108 ಹೆಸರುಗಳು: 1. ಓಂ ಕುಬೇರಾಯ ನಮಃ 2. ಓಂ ದಂಡಾಯ ನಮಃ 3. ಓಂ ಶ್ರೀಮತೇ ನಮಃ
4. ಓಂ ಯಕ್ಷೇಶಾಯ ನಮಃ 5. ಓಂ ಗುಹ್ಯಕೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ 6. ಓಂ ನಿಧೀಶಾಯ ನಮಃ 7. ಓಂ ಶಂಕರಸಖಾಯ ನಮಃ
8. ಓಂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀನಿವಾಸಭುವಯೇ ನಮಃ 9. ಓಂ ಮಹಾಪದ್ಮನಿಧೀಶಾಯ ನಮಃ 10. ಓಂ ಪೂರ್ಣಾಯ ನಮಃ
11. ಓಂ ಪದ್ಮನಿಧೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ

12. ಓಂ ಶಂಖ್ಯನಿಧಿನಾಥಾಯ ನಮಃ13. ಓಂ ಮಕ್ರಾಖ್ಯಾನಿಧಿಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ14. ಓಂ ಸುಖಸಂಪತಿನಿಧಿಶಾಯ ನಮಃ15. ಓಂ ಮುಕುಂಧನಿಧಿನಾಯಕಾಯ ನಮಃ16. ಓಂ ಕುಂಡಕ್ಯನಿಧಿನಾಥಾಯ ನಮಃ17. ಓಂ ನೀಲನಿತ್ಯಾಧಿಪಾಯ ನಮಃ
18. ಓಂ ಮಹತೇ ನಮಃ19. ಓಂ ವರನ್ನಿತ್ಯಾಧಿಪಾಯ ನಮಃ20. ಓಂ ಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ

21. ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಾಯಕಾಯ ನಮಃ22. ಓಂ ಇಲ್ಪಿಲಪತಯೇ ನಮಃ23. ಓಂ ಕೋಶಾಧೀಶಾಯ ನಮಃ
24. ಓಂ ಕುಲೋಚಿತಾಯ ನಮಃ25. ಓಂ ಅಶ್ವಾರೂಢಾಯ ನಮಃ26. ಓಂ ವಿಶ್ವವಂಧನಾಯ ನಮಃ27. ಓಂ ವಿಶೇಷಣಾಯ ನಮಃ28. ಓಂ ವಿಶಾರದಾಯ ನಮಃ29. ಓಂ ನಲಕುಬಾರನಾಥಾಯ ನಮಃ30. ಓಂ ಮಣಿಗ್ರೀವಪಿತ್ರೇ ನಮಃ31. ಓಂ ಗೂಢಮಂತ್ರಾಯ ನಮಃ32. ಓಂ ವೈಶ್ರವಣಾಯ ನಮಃ

33. ಓಂ ಚಿತ್ರಲೇಖಮನಃಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ34. ಓಂ ಏಕಪಿನಾಕಾಯ ನಮಃ35. ಓಂ ಅಲ್ಕಾಧೀಶಾಯ ನಮಃ
36. ಓಂ ಪೌಲಸ್ತ್ಯಾಯ ನಮಃ37. ಓಂ ನರ್ವಾಹನಾಯ ನಮಃ38. ಓಂ ಕೈಲಶೈಲನಿಲಯಾಯ ನಮಃ
39. ಓಂ ರಾಜ್ಯಾದಾಯ ನಮಃ40. ಓಂ ರಾವಣಾಗ್ರಜಾಯ ನಮಃ41. ಓಂ ಚಿತ್ರಚೈತ್ರರಥಾಯ ನಮಃ
42. ಓಂ ಉದ್ಯಾನ ವಿಹಾರಾಯ ನಮಃ

43. ಓಂ ವಿಹರ್ಸುಕುತುಹಲಾಯ ನಮಃ44. ಓಂ ಮಹೋತ್ಸಾಯ ನಮಃ45. ಓಂ ಮಹಾಪ್ರಜ್ಞಾಯ ನಮಃ
46. ಓಂ ಸದಾಪುಷ್ಪಕ ವಾಹನಾಯ ನಮಃ47. ಓಂ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕಾಯ ನಮಃ48. ಓಂ ಅಂಗನಾಥಾಯ ನಮಃ
49 ಓಂ ಸೋಮೇ ನಮಃ50. ಓಂ ಸೌಮ್ಯ ದಿಕೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ51. ಓಂ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮನೇ ನಮಃ52. ಓಂ ಪುರುಹೂತಶ್ರೀಯೈ ನಮಃ
53. ಓಂ ಸರ್ವಪುಣ್ಯಜನೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ

54. ಓಂ ನಿತ್ಯಕೀರ್ತಯೇ ನಮಃ55. ಓಂ ನಿಧಿವೇತ್ರೇ ನಮಃ56. ಓಂ ಲಂಕಾಪ್ರಕ್ತನ ನಾಯಕಾಯ ನಮಃ
57. ಓಂ ಯಕ್ಷಿಣಿವೃತಾಯ ನಮಃ58. ಓಂ ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ59. ಓಂ ಪರಮಶಾನ್ತಾತ್ಮನೇ ನಮಃ60. ಓಂ ಯಕ್ಷರಾಜೇ ನಮಃ
61. ಓಂ ಯಕ್ಷಿಣೀ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ62. ಓಂ ಕಿನ್ನರೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ63. ಓಂ ಕಿಂಪುರುಷನಾಥಾಯ ನಮಃ

64. ಓಂ ನಾಥಾಯ ನಮಃ65. ಓಂ ಖಟಕಾಯುಧಾಯ ನಮಃ ।66. ಓಂ ವಶಿನೇ ನಮಃ ।67. ಓಂ ಈಷಂದಕ್ಷ ಪಾರ್ಶ್ವಸ್ಥಾಯ ನಮಃ ।68. ಓಂ ವಾಯುವಾಯ ಸಮಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ ।69. ಓಂ ಧರ್ಮಮಾರ್ಗೈಷ್ಣೀರತಾಯ ನಮಃ ।70. ಓಂ ಧರ್ಮಸಮ್ಮುಖ ಸಂಸ್ಥಿತಾಯ ನಮಃ ।71. ಓಂ ನಿತ್ಯೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।72. ಓಂ ಧನಧಾಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ । 73. ಓಂ ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾಶ್ರಿತಲಾಯ ನಮಃ ।

74. ಓಂ ಮಾನುಷ ಧರ್ಮನ್ಯೈ ನಮಃ ।75. ಓಂ ಸಕೃತಾಯ ನಮಃ ।76. ಓಂ ಕೋಶ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಮಾಶ್ರಿತಾಯ ನಮಃ ।
77. ಓಂ ಧನಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿತ್ಯವಾಸಾಯ ನಮಃ ।78. ಓಂ ಧಾನ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀನಿವಾಸ ಭುವಯೇ ನಮಃ ।79. ಓಂ ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸದ್ವಾಸಾಯ ನಮಃ ।80. ಓಂ ಗಜಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ಥಿರಾಲಯ ನಮಃ ।81. ಓಂ ರಾಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜನ್ಮಗೇಹಾಯ ನಮಃ ।
82. ಓಂ ಧೈರ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀ-ಕೃಪಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ ।

83. ಓಂ ಅಖಂಡೈಶ್ವರ್ಯ ಸಂಯುಕ್ತಾಯ ನಮಃ84. ಓಂ ನಿತ್ಯಾನಂದಾಯ ನಮಃ85. ಓಂ ಸುಖಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ
86. ಓಂ ನಿತ್ಯತೃಪ್ತಾಯ ನಮಃ87. ಓಂ ನಿಧಿತ್ತರಾಯೈ ನಮಃ88. ಓಂ ನಾಶಯಾಯ ನಮಃ89. ಓಂ ನಿರುಪದ್ರವಾಯ ನಮಃ90. ಓಂ ನಿತ್ಯಕಾಮಾಯ ನಮಃ91. ಓಂ ನಿರಾಕಾಂಕ್ಷಾಯ ನಮಃ92. ಓಂ ನಿರುಪಾಧಿಕವಸ್ಭುವಯೇ ನಮಃ
93. ಓಂ ಶಾನ್ತಾಯ ನಮಃ94. ಓಂ ಸರ್ವಗುಣೋಪೇತಾಯ ನಮಃ

95. ಓಂ ಸರ್ವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ96. ಓಂ ಸರ್ವಸ್ಮಾತಾಯ ನಮಃ97. ಓಂ ಸರ್ವಣಿಕರುಣಾಪತ್ರಾಯ ನಮಃ
98. ಓಂ ಸದಾನಂದಕೃಪಾಲಾಯ ನಮಃ99. ಓಂ ಗನ್ಧರ್ವಕುಲಸಂಸೇವ್ಯಾಯ ನಮಃ
100. ಓಂ ಸೌಗನ್ಧಿಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ101. ಓಂ ಸ್ವರ್ಣನಗರಿವಾಸಾಯ ನಮಃ102. ಓಂ ನಿಧಿಪೀಠ ಸಮಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ
103. ಓಂ ಮಹಾಮೇರುತ್ತರ್ಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ

104 ಓಂ ಮಹರ್ಷಿಗಂಸಂಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ105. ಓಂ ತುಷ್ಟಾಯ ನಮಃ106. ಓಂ ಶೂರ್ಪಣಕ್ಜ್ಯೇಷ್ಠಾಯ ನಮಃ
107. ಓಂ ಶಿವಪೂಜಾರತಾಯ ನಮಃ108. ಓಂ ಅನಘಾಯ ನಮಃ ಸಂಪತ್ತಿನ ಕಾವಲುಗಾರನಾದ ನಾಗರಹಾವಿನ ಮೇಲಿನ 108 ನಾಮಗಳನ್ನು ಓದಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತವೆ. ನಾಗದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಸಂಪತ್ತಿನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

Related Post

Leave a Comment