ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಈ ವಿಧವಾಗಿ ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಲಾಂಗ್ ಲೈಫ್ ಖಚಿತ!

ನಾವು ಮಲಗಿದಾಗ ಆದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಅದರೆ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡಿ ಮಲಗುವುದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಮಾತ್ರ ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದರೆ ನಾವು ತಿಂದ ಆಹಾರ ಜೀರ್ಣ ಅದಮೇಲೆ 72 ಬಾರಿ ಒಡೆಯಬೇಕಾದ ಹೃದಯ ಬಡಿತ 52 ರಿಂದ 60 ಬಾರಿ ಒಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 12 ಬಾರಿ ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.ನಾವು ಮಲಗಿದಾಗ ಆದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಅದರೆ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡಿ ಮಲಗುವುದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಮಾತ್ರ ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ.

ಒಂದು ವೇಳೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದರೆ ನಾವು ತಿಂದ ಆಹಾರ ಜೀರ್ಣ ಅದಮೇಲೆ 72 ಬಾರಿ ಒಡೆಯಬೇಕಾದ ಹೃದಯ ಬಡಿತ 52 ರಿಂದ 60 ಬಾರಿ ಒಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 12 ಬಾರಿ ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.ನಾವು ಮಲಗಿದಾಗ ಆದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಅದರೆ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡಿ ಮಲಗುವುದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಮಾತ್ರ ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ.

ಒಂದು ವೇಳೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದರೆ ನಾವು ತಿಂದ ಆಹಾರ ಜೀರ್ಣ ಅದಮೇಲೆ 72 ಬಾರಿ ಒಡೆಯಬೇಕಾದ ಹೃದಯ ಬಡಿತ 52 ರಿಂದ 60 ಬಾರಿ ಒಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 12 ಬಾರಿ ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

Related Post

Leave a Comment